konservative.albertslund

Fritidslivet i Albertslund

Vi har tradition for mange foreninger og tilbud om en aktiv og engageret fritid – både for børn
og voksne. Det er en kæmpe styrke, og der ligger rigtig mange resurser gemt hos de frivillige i
byens foreninger. Dem skal vi blive bedre til at bruge, selvfølgelig med respekt og omtanke,
så frivillige og de aktive unge og voksne oplever, at det både er meningsfyldt og væsentligt at
bidrage til byens liv.
Vi er blandt de kommuner, der bruger flest penge på medlemsstøtte til ungdoms- og
idrætsforeninger. Det er vigtigt, at vi også fremover sikrer, at det bliver muligt for så mange
som muligt at deltage i foreningslivet. Derfor er det også vigtigt, at vi sørger for at holde byens
idræts- og klubfaciliteter up-to date.

Vi bliver nødt til at kigge på muligheden for en udvidelse af Stadion med eksempelvis en
springhal og en opvisningshal med bedre tilskuerfaciliteter. De allerede eksisterende
faciliteter skal enten udfases eller holdes i en sådan stand, at de kan indgå i det meget aktive
foreningsliv, der er i Albertslund. Albertslund kommune skal i tættere dialog med de større
foreninger for at sikre en bedre udnyttelse af kommunens ejendomme og faciliteter.

For os er det vigtigt, at kommunen fortsat anerkender og bakker op om byens mange frivillige,
og den kæmpe forskel de gør for byen og byens borgere. I Albertslund er der rigtig mange
borgere, der bruger en stor del af deres fritid som frivillige i foreningslivet, derfor finder vi det
naturligt og helt på sin plads, at kommunen viser disse ildsjæle en særlig opmærksomhed,
som det eksempelvis sker ved Nytårskuren, Gang-i-byen/Foreningernes Dag og Ungdoms- og
Idrætslederfesten.

Fritidslivet er meget mere end bare idræt og sport. Det er også kultur. Vi har Forbrændingen,
Musikteatret og biografen, som en del af vores kommunale kulturtilbud. På den anden side,
så skal vi som kommune også hele tiden kigge på, om vi bruger pengene godt nok.
Om vi reelt skaber mere værdi til byens borgere. Derfor er vi ikke bange for at tage en åben
og ærlig dialog om, hvordan vi bruger pengene bedst muligt. Måske giver det meget mere
mening for byens borgere, at fortsat at bruge pengene på at lave Roskilde Kro om til center
for friluftsliv, sang og bevægelse og beholde Birkelundgård som et aktivt kulturcenter midt i
byen båret af frivillige. Måske giver det mere mening at indgå forpligtende samarbejder med
foreningerne, kommunerne omkring os, eller erhvervslivet i driften af de fælles kulturelle
tilbud, vi har.

Et godt eksempel på sådan et samarbejde er samarbejdet mellem kommunen og Albertslund
Kunstforening, der løfter en stor og vigtig opgave i forbindelse med de skiftende udstillinger
på Rådhuset. Ligesom sommer camp på Stadion er et fint eksempel på samarbejde mellem
kommunen og de frivillige kræfter i byen.

Bibliotekerne er en konservativ hjertesag. Det er her, vi gennem bøger, aviser, studie- og
læsegrupper bliver klogere og får udvidet horisonten, og det er her, vi går på it-kurser, så vi
kan betjene os selv i den moderne digitale verden. Og det er godt. Vi vil arbejde for at åbne
folkebiblioteket mere og brede det ud, så langt flere borgere får mulighed for at benytte sig af
bibliotekets gode faciliteter.

 

Det aktive forenings- og kulturliv i Albertslund er en stor løftestang for integrationen og
mangfoldigheden i vores by. Især de unge har gavn af de fællesskaber, der dannes på kryds
og tværs af sociale og nationale skel. Vi konservative mener, vi både har et fælles ansvar og et
personligt ansvar for at så mange som muligt deltager i og bidrager til byens liv og udvikling.
Mangfoldigheden er et stort aktiv for byens dynamiske udvikling til gavn for alle borgere i
kommunen.

Vi finder det vigtigt, at alle borgere gennem mødet med andre i gensidig respekt
og gennem fælles aktivitet oplever, at de er en del af et fællesskab, og at der er brug for dem.
For ad den vej at støtte dem i, at tage ansvar for sig selv og medansvar for andre. Det vil
styrke både den enkelte og fællesskabet og derigennem også udvikle det lokale engagement
og demokrati.

Fritid