konservative.albertslund

Skolelivet i Albertslund

Skolen er en af de vigtigste institutioner i samfundet. Her dannes og uddannes vores børn og unge og her rustes de til fremtiden. Det er derfor vigtigt, at skolen hele tiden udvikler og tilpasser sig samfundets krav og forventninger. Det er i skolen, at vi for alvor, får grundlagt den fællesskabsfølelse, som vores demokratiske samfund er bygget og funderet på.
”Du skal blive så dygtig, som du kan”. Nogenlunde sådan, står skrevet i både skolereformen og i Albertslunds skolestrategi; ”Skole for alle”.
Derfor vil vi skabe nogle af landets bedste folkeskoler lige her i Albertslund. En skole som ruster vores børn og unge til fremtiden. En innovativ skole med fokus på faglighed, tryghed, opfindsomhed, kreativitet, omstillingsevne og forståelse for, at der i forskellighederne, også ligger en stor styrke.
Folkeskolen i Albertslund skal være det naturlige valg for alle og hvor alle får kammerater fra forskellige samfundslag og derved opnår forståelse af, at vi alle er ligeværdige, selvom vi er forskellige. ”Skole for alle” betyder, at alle uanset evner, skal udfordres – at de dygtige bliver dygtigere, og dem der skal have lidt ekstra opmærksomhed også får det. ”Skole for alle” er et løfte og ikke bare tomme ord.
Vi vil fremme virketrang og lysten til at omsætte viden til nye og bedre ideer og løsninger. Til gavn for den enkelte og til gavn for Albertslund og Danmark.
Skolen skal sikre, at børn og unge får et grundigt kendskab til Danmarks og andre landes historie, kultur og sprog. I folkeskolen skal viden, læring og færdigheder være i fokus. Derfor skal vi også sikre, at der er plads til leg og bevægelse i løbet af skoledagen, især fordi det at få rørt sig, styrker indlæringsevnen.
Idræt og bevægelse skal i fokus. Bevægelse stimulerer indlæringen.

 

 
Det er ikke længere nok at kunne læse, skrive og regne. Det er stadig de helt grundlæggende færdigheder, som skal styrkes, før vi kan begynde at fylde andet og mere på.
Vi ønsker at hæve den faglige kvalitet i folkeskolen, uden at give køb på skolens rummelighed. ”Skole for alle” – alle, der med rimelighed kan rummes i folkeskolen skal tilbydes plads og de der har brug for specialtilbud, skal tilbydes den hjælp, som situationen kræver. 
Der må og skal være plads til alle i vores folkeskole. Folkeskolen skal kunne udfordre på alle niveauer, også de elever der ligger over gennemsnittet. Folkeskolen skal forberede eleverne til at tage en ungdomsuddannelse, men også til både at tage og vise medansvar, at være deltagende og at kende sine rettigheder og pligter, i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
Vi skal have gjort op med den opfattelse, at skolen opdrager eleven. Dette er ene og alene forældrenes ansvar. Skolen skal påtage sig opgaven med at holde ro i klasseværelset og undervise under rimelige forhold. 
Lærerne skal gennem uddannelse, faglig sparring og dygtig ledelse motiveres og holdes opdaterede og være veluddannede, så de møder eleverne med de bedst mulige forudsætninger. 
Uddannelse er et personligt ansvar. Derfor er det vigtigt at både elever og forældre inddrages i skolelivet, både i dagligdagen og når der skal træffes større beslutninger. Det er forældrenes helt naturlige ansvar, at børnene møder udhvilede, har lavet deres lektier og udviser respekt for læreren og de andre elever, samt at de deltager aktivt i undervisningen. 
Vi vil arbejde for, at skolelederne får alle de ledelsesmæssige værktøjer, de har brug for, for at kunne lede og drive en moderne skole. Ligesom vi finder det naturligt, at der eksempelvis indføres resultatløn for skolelederne, eller at der på anden lignende måde skabes et incitament til at opnå de opsatte mål – både faglige mål og mål i forhold til trivsel blandt elever og medarbejdere. 
Vi vil arbejde for, at der afsættes ekstra penge til kompetenceudvikling for alle der arbejder med vores børn og unge, så de ansatte kan være opdaterede med den nye viden og læring inden for undervisning.
Hvis vi skal lykkes med at løfte folkeskolen i Albertslund, er det ikke blot vigtigt at lærerne og ledelsen er klædt på, at skolerne har et velfungerende fibernet, rigeligt med skolebøger og materialer, men også at alle undervisere/brugere har de fornødne færdigheder, så IT bliver en velfungerende del af undervisningen, samt at undervisningsmaterialerne er opdaterede og tidssvarende.
Folkeskolerne i Albertslund, har fået bevilget penge, 6.2 mio. kroner, til opdatering af klasserums inventaret så det er afgørende, at klasserne bliver indrettet efter de gældende regler for indretning af klasselokalerne, ligesom det er vigtigt at faglokaler, fællesrum og udearealer er opdaterede og indrettet, så de passer til nutidens børn og undervisningsformer
Det Konservative Folkeparti vil sætte fokus på linjefagslærere, så alle elever får mulighed for at leve op til folkeskolereformens formål, ”at gøre alle så dygtige som de kan”. Det kræver linjefaglærere i alle fag – eller alternativt samarbejde med andre klassetrin og eventuelt andre skoler.
Skolerne skal målrette indsatsen mod ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og alle elever skal modtage en kvalificeret studievejledning, som sikrer at eleven får det rette uddannelsestilbud. Alle skal tilbydes en vej videre fra folkeskolen – på trods af, de erklæres ”ikke uddannelsesparat”.
Folkeskolen i Albertslund besidder alle de enkelt dele der skal til, for at resultaterne kan være medvirkende til at ændre på det dårlige ry, som folkeskolerne har i dag. Skolens ansatte leverer hver dag deres bedste for at sikre gode resultater. Sammen skal vi forbedre skolernes ry og rygte og arbejdet starter med os selv. Hvis vi sikre at børnene kommer forberedte, udhvilet og klar til undervisning, så kommer resultaterne og folkeskolen I Albertslund vil igen stå som et af kommunens fyrtårne.
 
 

 

Skole